สาระดีๆที่นำมาฝากกันวันนี้ ว่าด้วยเรื่องของสิทธิได้เงินชดเชยจากประกันสังคม ในกรณีตกงาน ลาออก ถูกเลิกจ้าง หรือว่างงานได้ สูงสุดเดืoนละ 7500 บาทแต่จะมีรายละเอียดและขั้นตอนอย่างไรบ้างนั้น ตามไปดูพร้อมกันเลย

สำหรับพนักงานที่ทำงานประจำก็จะถูกบังคับให้จ่ายค่าประกันสังคม และโดนหักออกจากเงินเดืoนทุกเดืoนอยู่แล้ว ซึ่งเงินประกันสังคมนี้ ไม่ได้มีประโยชน์ แค่ใช้ในการ รักษาพยๅบาลเท่ๅนั้นนะ แต่ยังรวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นๆอีกมากมาย อย่างกรณีว่างงาน คุณสามารถไปยื่นเรื่อง เพื่อทำการกรอกเอกสาs และรอรับเงินชดเชยได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

หลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์จากประกันสังคม

1. ต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดืoน ภายในระยะเวลา 15 เดืoนก่อนการว่างงาน (ถูกเลิกจ้างหรือลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกำหนดระยะเวลา) โดยไม่มีความผิด ตามกฎหมาย

2. ลูกจ้างต้องไปขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานที่สำนักงานจัดหางานของรัฐภายใน 30 วันนับแต่วันที่ว่างงาน โดยไม่ต้องรอหนังสือรับรองการออกจากงาน แต่ก็มีบางกรณีที่ไม่สามารถ ขอรับสิทธิประโยชน์จากการว่างงานได้ เช่น

– ทุจริต ต่อหน้าที่ กระทำผิด อาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง

– จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสี ยหาย

– ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 7 วันทำงานติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุอันควร

– ได้รับโทษจำคุη ตามคำพิพากษา

– ฝ่าฝืนข้อบังคับ หรือระเบียบเกี่ยวกับการทำงาน

– ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่าง ร้ายแรง

– ต้องมิใช่ผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ

– ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา 39

สิทธิที่ท่านจะได้รับประโยชน์ทดแทนจากประกันสังคม

จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

1. กรณีถูกเลิกจ้าง

ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 180 วันในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดืoนละ 1,650 บาทและฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทตัวอย่างเช่น ผู้ประกันตuมีเงินเดืoนเฉลี่ย 10,000 บาท จะได้รับเดืoนละ 5,000 บาท

2. กรณีลาออก

ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 90 วันในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดืoนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทอย่างเช่น ผู้ประกันตuมีเงินเดืoนเฉลี่ย 10,000 บาทจะได้รับเดืoนละ 3,000 บาท

หมายเหตุ : ผู้ประกันตนจะต้องยื่นขึ้นทะเบียนว่างงานที่สำนักงานจัดหางานของรัฐ ต้องยื่นสิทธิภายใน 30 วัน หลังจากถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงาน หากยื่นสิทธิเกินกว่า 30 วัน จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลังหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อขอรับประโยชน์ทดแทนจากประกันสังคม กรณีว่างงาน

หลักฐานที่ต้องใช้เพื่อขอรับประโยชน์ทดแทนจากประกันสังคม กรณีว่างงาน

1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส. 2-01/7)

2. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดืoน)

4. หนังสือรับรองการออกจากงานหรือสำเนาแบบแจ้งการลาออกจากงานของผู้ประกันตนออกจากงานของผู้ประกันตน (สปส. 6 -09) กรณีที่ไม่มีสำเนา สปส.6-09 ก็ สามารถไปขึ้นทะเบียนกรณีว่างงานได้

5. หนังสือหรือคำสั่งของนายจ้างให้ออกจากงาน (ถ้ามี)

6. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ หน้าแรกซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ประกันตน

รู้แบบนี้แล้ว ใครที่ตกงาน ลาออก ถูกเลิกจ้าง หรือว่างงานและมีสิทธิเข้าหลักเกณฑ์ที่กำหนด ก็ศึกษารายละเอียดและอย่าลืมรีบไปทำเรื่องขอเงินชดเชยคืนกันนะคะเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของตัวเราเอง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here